Strona główna Informacje Opłaty sądowe
Opłaty sądowe PDF Drukuj artykuł

OPŁATY W SPRAWACH CYWILNYCH

Opłata stosunkowa - w sprawach o prawa majątkowe: 5% wartości przedmiotu sporulub zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30,00 zł i nie więcej niż 100.000 zł

Opłata podstawowa - 30 zł i stanowi minimalną opłatę, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

OPŁATA ZA SPRAWĘ O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU - 50 zł (po jednej osobie zmarłej) + 5 zł (na konto zaliczek sądowych tytułem opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym)

PODZIAŁ MAJĄTKU - 1.000 zł
zgodny wniosek - 300 zł

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI - 1.000 zł
zgodny wniosek - 300 zł

SŁUŻEBNOŚĆ DROGI KONIECZNEJ - 200 zł

DZIAŁ SPDAKU - 500 zł
zgodny wniosek - 300 zł

DZIAŁ SPADKU POŁĄCZONY ZE ZNIESIENIM WSPÓŁWŁASNOŚCI - 1000 zł zgodny wniosek - 600 zł

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI - 2000 zł

KLAUZULA WYKONALNOŚCI tyt. egzekucyjny inny niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty, przeciwko małżonkowi i na rzecz następcy - 50 zł

SKARGA NA CZYNNOŚĆ KOMORNIKA - 100 zł

DEPOZYT (złożenie i wydanie) - 100 zł

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE - opłata stała:

W sprawach wynikających z umowy zawartej pomiędzy stronami, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł oraz w sprawach z umowy najmu bez względu na wartość przedmiotu sporu pobiera się opłatę stałą w wysokości:

- do 2.000 zł - 30 zł

- ponad 2.000 zł - 5.000 zł - 100 zł

- ponad 5.000 zł - 7.500 zł - 250 zł

- ponad 7.500 zł - 300 zł

OPŁATA 200 zł od wniosku o:

- ustanowienie drogi koniecznej;

- rozgraniczenie nieruchomości;

- stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

OPŁATA 100 zł od wniosku o:

- ustanowienie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;

- ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania;

- rozstrzygnięcie co do dokonywania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej.

OPŁATA 200 zł od pozwu w sprawie o:

- naruszenie posiadania;

- uchylenie uchwały organu spółdzielni;

- uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej;

- przyjęciu w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej;

- o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;

- ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

SPRAWY NIEPROCESOWE - opłata stała - 40 zł od:

- wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

- apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu;

- wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego;

- wniosku o zabezpieczenie dowodu.

ZAŻALENIE - 40 zł na postanowienie w przedmiocie:

- oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;

- skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;

- przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;

- wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;

- należności świadka.


OPŁATY  SĄDOWE   W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych   w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398)
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

 

Opłacie podlegają:

- wniosek o założenie księgi wieczystej

- wniosek o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej

- apelacja

- zażalenie

- skarga na orzeczenie referendarza

 

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu w/w pisma podlegającego opłacie.

Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym są stałe.

Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.

W postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie tego wniosku wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT  :

 1. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego - 200 złotych, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę,
 2. wniosek o wpis udziału we własności, udziału w użytkowaniu wieczystym, udziału w ograniczonym prawie rzeczowym - część opłaty w wysokości 200 złotych proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych,
 3. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności - 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
 4. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami - 150 złotych,
 5. wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha - 150 złotych,
 6. wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń - 150 złotych,
 7. wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych - 150 złotych,
 8. wniosek o założenie księgi wieczystej - 60 złotych,
 9. wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości- 60 złotych,
 10. wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części - 60 złotych,
 11. wniosek o sprostowanie działu I- O  - 60 złotych,
 12. wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - 60 złotych,
 13. wnioski o dokonanie innych wpisów niż wymienione   w punktach 1-12 - 60 złotych,

Opłatę stałą w wysokości 60 złotych wymienioną wyżej  w punktach 8, 9, 10 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Opłatę stałą wymienioną w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę , choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedna księgę wieczystą.

Od wniosku o wykreślenie pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.

Od apelacji pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wpis lub wykreślenie.

Od zażalenia pobiera się piątą część opłaty, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę.

Od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

 

OPŁATY  W  SPRAWACH  KARNYCH W SĄDZIE REJONOWYM
W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb: 

za wniesienie sprawy z oskarżenia prywatnego

300 zł

od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności

80 zł

od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego

45 zł

od wniosku o zatarcie skazania

45 zł

od ponownej prośby o ułaskawienie

45 zł

od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż

25 zł

za zaświadczenia i dokumenty wydawane na wniosek na podstawie akt, pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości

6 zł za każdą stronę

za uwierzytelnione kserokopie  akt sprawy

6 zł za stronę

za kserokopie nieuwierzytelnione

1 zł za stronę

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie