Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Bartoszycach
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Bartoszycach PDF Drukuj artykuł

Bartoszyce, dnia 10 lipca 2013 r. A-1101- 8 /13

OGŁOSZENIE

Prezes Sądu Rejonowego w Bartoszycach

na podstawie art. 32a § 2 i § 12 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst DzU 2013 . 427)

ogłasza konkurs

na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Bartoszycach,

11-200 Bartoszyce, ul. Warszawska 3     

Do konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia wymagania określone w art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst Dz. U. 2013. 427)

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544);
 3. posiada wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym;
 5. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529);
 7. nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydata stanowią kompetencje:

 1. zawodowe,
 2. kierownicze,
 3. społeczne,
 4. intelektualne,
 5. osobowościowe.

Zakres w/w kryteriów oceny określa szczegółowo załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora albo zastępcy dyrektora sądu (Dz. U. z 2012r. 1418).


Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy - ocena wiedzy kandydatów na podstawie pisemnego testu w zakresie znajomości przepisów prawa dotyczących finansów publicznych, prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania sądów, zwanego dalej "testem wiedzy";
 2. etap drugi - ocena predyspozycji i umiejętności kandydatów na podstawie pisemnego testu psychologicznego, zwanego dalej "testem psychologicznym";
 3. etap trzeci - przedstawienie przez kandydatów, także w formie pisemnej, koncepcji działania na stanowisku, którego dotyczy konkurs, oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. odpisy dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy , w tym na stanowisku kierowniczym oraz zajmowane stanowiska,
 5. oświadczenie kandydata dotyczące spełnienia wymogów określonych w punktach 5, 6 i 7,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Inne informacje:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 32a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie konkursu na stanowiska dyrektora albo zastępcy dyrektora sądu (Dz. U z 2012 r. 1418).
 2. Lista kandydatów , którzy spełnią wymagania określone w art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych i zostaną zakwalifikowani do I i II etapu  konkursu  zostanie  opublikowana  na  stronie  BIP - Sądu  Rejonowego w Bartoszycach
 3. Kandydaci zakwalifikowani do I i II etapu konkursu o terminie konkursu zostaną zawiadomieni za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami należy za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 15 sierpnia 2013 roku (decyduje data nadania - stempla pocztowego) na adres Sądu Rejonowego w Bartoszycach: 11-200 Bartoszyce, ul. Warszawska 3 lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Bartoszycach - pokój nr 15 w zamkniętej kopercie wraz z oznaczeniem Konkurs na Dyrektora Sądu Rejonowego w Bartoszycach".

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

     PREZES
 Sądu Rejonowego
 w Bartoszycach
 Jolanta Mazurek

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie