Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach PDF Drukuj artykuł

PREZES  SĄDU REJONOWEGO
W BARTOSZYCACH                                                                            

Bartoszyce, dnia 10 września 2014 r.

            

O G Ł O S Z E N I E

o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

Prezes Sądu Rejonowego w Bartoszycach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na wolne stanowisko asystenta sędziego do VII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, w pełnym wymiarze czasu pracy .

Nazwa i adres sądu:

Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce

1) Oznaczenie konkursu:

A-1101-4/14

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach (VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim)

 

2) Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

13 października 2014 roku, godzina 900 w siedzibie Sądu Rejonowego w Bartoszycach, ul. Warszawska 3 w Bartoszycach, pok. nr 16  (I piętro).

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 roku poz. 1228).

Kandydaci winni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

3) Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta sędziego muszą spełniać wymagania określone w art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.  z 2013 roku, poz. 427 z późn. zm.), a mianowicie na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2.  jest nieskazitelnego charakteru;

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4.  ukończył 24 lata.

 

4) Wymagane dokumenty:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

4.  oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 427 z późn. zm.), tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

5) Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu proszone są o złożenie wymaganych dokumentów z podaniem oznaczenia konkursu w terminie do dnia 25 września 2014 roku w siedzibie Sądu Rejonowego w Bartoszycach,
ul. Warszawska 3 w Bartoszycach,  w Biurze Podawczym pok. 2A (na parterze) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce, ul. Warszawska 3. W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

6) Inne informacje:

1. zakres czynności asystentów sędziów określony został rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1270);

2. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

3. lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, zawierająca imiona i nazwiska kandydatów, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu www.bartoszyce.sr.gov.pl  nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

4. oferty odrzucone będzie można odebrać w ciągu 7 dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej w pokoju nr 15 (I piętro).                                         

PREZES SĄDU REJONOWEGO 
      W BARTOSZYCACH

     /-/ Arkadiusz Rokicki


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie