Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko referendarz sądowego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko referendarz sądowego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach PDF Drukuj artykuł

 

PREZES  SĄDU REJONOWEGO
        W BARTOSZYCACH                                                                            

Bartoszyce, dnia 16 stycznia 2015 r.

            

O G Ł O S Z E N I E

o konkursie na wolne stanowisko referendarza sądowego

w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

Prezes Sądu Rejonowego w Bartoszycach na podstawie art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 331)

 

ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego

 

 Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3,  11-200 Bartoszyce

 Oznaczenie konkursu: A-1101-1/15

 Liczba wolnych stanowisk referendarza sądowego: 1 etat

 Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 23 lutego 2015 roku, godz. 1000 w siedzibie Sądu Rejonowego w Bartoszycach, ul. Warszawska 3 w Bartoszycach, pok. nr 16  (I piętro).

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 331).

 

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko referendarza sądowego muszą spełniać wymagania określone w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013, poz.427 ze zm.), a mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,

4. ukończył 24 lata,

5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.


II. Wymagane dokumenty:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;

2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim;

4. 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

III. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu proszone są o złożenie wymaganych dokumentów z podaniem oznaczenia konkursu w terminie do dnia  10 lutego 2015 roku w siedzibie Sądu Rejonowego w Bartoszycach, ul. Warszawska 3 w Bartoszycach,  w Biurze Podawczym pok. 2A (na parterze) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce, ul. Warszawska 3.

W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

IV. Inne informacje:

1. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, po sprawdzeniu ich zgłoszeń pod względem formalnym, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Sądu, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bartoszycach (www.bartoszyce.sr.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

2.  oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie