Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty do Oddziału Administracyjnego (finanse) SR Bartoszyce
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty do Oddziału Administracyjnego (finanse) SR Bartoszyce PDF Drukuj artykuł

  

     DYREKTOR

SĄDU REJONOWEGO

 W BARTOSZYCACH

Bartoszyce, 07.10.2015 r.

Sygn. konkursu: A-1101-10/15

O g ł o s z e n i e

o konkursie na stanowisko stażysty do Oddziału Administracyjnego (finanse) Sądu Rejonowego w Bartoszycach  w pełnym wymiarze etatu

 

Stanowisko: stażysta

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bartoszycach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na stanowisko stażysty w Oddziale Administracyjnym (finanse) w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

I. Zakres zadań na wykonywanym stanowisku:

 1. Prowadzenie kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Naliczanie wynagrodzeń biegłych, tłumaczy, ławników, kuratorów, radców prawnych dot. płatności z sum na zlecenie, wydatków budżetowych.

 3. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych wypłat dla świadków i stron.

 4. Wprowadzanie dokumentów księgowych do ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Rozliczanie delegacji służbowych pracowników.

 6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Oddziału Administracyjnego, Głównego księgowego, Dyrektora oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Bartoszycach.

 

II. Wymagania konieczne:

     1. Wykształcenie średnie.

     2. Nieposzlakowana opinia.

     3. Pełna zdolność do czynności prawnych.

     4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

     5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

     6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

     7. Umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Ukończone studia wyższe, co najmniej I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy w zakresie finansów lub rachunkowości.

 2. Znajomość przepisów o rachunkowości i finansach publicznych.

 3. Doświadczenie w pracy na stanowiskach finansowych.

 4. Zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków na podstawie zgromadzonych danych.

 5. Znajomość programów pakietu MS Office.

 6. Znajomość obsługi programów na podbudowanie systemu ERP.

 7. Znajomość techniki pracy biurowej.

 8. Kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w myśleniu i działaniu.

   

 IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

     1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).

     2. Życiorys oraz informacje o przebiegu kariery zawodowej.

     3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

     4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

     5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe.

     6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

     7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

     8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.

     9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. do pobrania

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

 Konkurs składa się z trzech etapów:

I. etap pierwszy- wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II. etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.

III. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna podczas, której komisja konkursowa oceni w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu – pok. nr 2A (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, powołując się na sygnaturę konkursu (A-1101-10/15), w terminie do 21 października 2015 r.

Inne informacje:

- W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej sądu: www.bartoszyce.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń  (w siedzibie Sądu).

- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 612-38-04

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie