Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy urzędnika
Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy urzędnika PDF Drukuj artykuł

 

 

     DYREKTOR

SĄDU REJONOWEGO

 W BARTOSZYCACH

 

Bartoszyce, 11.02.2016 r.

Sygn. konkursu: A-1101-1/16

Ogłoszenie

o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy urzędnika- starszego sekretarza sądowego (na czas określony - usprawiedliwionej nieobecności) w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach w wymiarze pełnego etatu

Stanowisko: p.o. sekretarz sądowy

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bartoszycach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na zastępstwo 1 nieobecnego urzędnika w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony (okres usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego urzędnika).

 

I. Zakres zadań na wykonywanym stanowisku:

 1. Sporządzanie wokand na posiedzenia i rozprawy.
 2. Przygotowywanie spraw na posiedzenia i rozprawy.
 3. Rozpisywanie terminów posiedzeń i rozpraw.
 4. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
 5. Ustalanie należności świadkom i biegłym.
 6. Dołączanie korespondencji do akt sprawy.
 7. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń.
 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika i przewodniczącego Wydziału.

 

II. Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 7. Umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania.

 

III.   Wymagania dodatkowe:

 1. Ukończone studia wyższe, co najmniej 1 stopnia i uzyskany tytuł zawodowy.
 2. Znajomość techniki pracy biurowej,
 3. Kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w myśleniu i działaniu.

 

IV.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).
 2. Życiorys oraz informacje o przebiegu kariery zawodowej.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.
 9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, do pobrania

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy- wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

 2. etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności.

 3. etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna podczas, której komisja konkursowa oceni  w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs
  dotyczy.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu - pok. nr 2A (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, powołując się na sygnaturę konkursu (A-1101-1/16), w terminie do 19 lutego 2016 r.

Inne informacje:

 • W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej sądu: www.bartoszyce.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń (w siedzibach Sądu).

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 612-38-04


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie