Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnika - stażysty w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnika - stażysty w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach PDF Drukuj artykuł

Bartoszyce, 21.04.2016 r.

Sygn. konkursu: A-1101-3/16

Ogłoszenie

o konkursie na stanowisko urzędnika- stażysty w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

w wymiarze 1 etatu

Stanowisko: Stażysta

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bartoszycach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na stanowisko urzędnika- stażysty w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat.

I. Zakres zadań na wykonywanym stanowisku:

 1. Sporządzanie wokand na posiedzenia i rozprawy.

 2. Przygotowywanie spraw na posiedzenia i rozprawy.

 3. Rozpisywanie terminów posiedzeń i rozpraw.

 4. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.

 5. Ustalanie należności świadkom i biegłym.

 6. Dołączanie korespondencji do akt sprawy.

 7. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń.

 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika i przewodniczącego Wydziału.

II. Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie średnie.

 2. Nieposzlakowana opinia.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.

 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

 7. Umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Ukończone studia wyższe, co najmniej I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy.

 2. Znajomość techniki pracy biurowej,

 3. Kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w myśleniu i działaniu.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).

 2. Życiorys oraz informacje o przebiegu kariery zawodowej.

 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.

 9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, do pobrania

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy- wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

 2. etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności.

 3. etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna podczas, której komisja konkursowa oceni  w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs
  dotyczy.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu - pok. nr 2A (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, powołując się na sygnaturę konkursu (A-1101-3/16), w terminie do 06 maja 2016 r.

Inne informacje:

 • W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej sądu: www.bartoszyce.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń (w siedzibach Sądu).

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 612-38-04

 

   DYREKTOR

Sądu Rejonowego

  w Bartoszycach

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie