Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy urzędnika
Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy urzędnika PDF Drukuj artykuł

 

Bartoszyce, 04.07.2016 r.

Sygn. konkursu: A-1101-4/16

O g ł o s z e n i e

o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy urzędnika– starszego sekretarza sądowego (na czas określony– usprawiedliwionej nieobecności) w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach w wymiarze pełnego etatu

 

Stanowisko: p.o. sekretarz sądowy

         Dyrektor Sądu Rejonowego w Bartoszycach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na zastępstwo 1 nieobecnego urzędnika w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony (okres usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego urzędnika).

I. Zakres zadań na wykonywanym stanowisku:

  1. Sporządzanie wokand na posiedzenia i rozprawy.

  2. Przygotowywanie spraw na posiedzenia i rozprawy.

  3. Rozpisywanie terminów posiedzeń i rozpraw.

  4. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.

  5. Ustalanie należności świadkom i biegłym.

  6. Dołączanie korespondencji do akt sprawy.

  7. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń.

  8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika i przewodniczącego Wydziału. 

II. Wymagania konieczne:

      1. Wykształcenie średnie.

      2. Nieposzlakowana opinia.

      3. Pełna zdolność do czynności prawnych.

      4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

      5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub 

          przestępstwa skarbowe.

      6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

      7. Umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania.

III. Wymagania dodatkowe:

      1. Ukończone studia wyższe, co najmniej I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy.

      2. Znajomość techniki pracy biurowej,

      3. Kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w

          myśleniu i działaniu.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

      1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).

      2. Życiorys oraz informacje o przebiegu kariery zawodowej.

      3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

      4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

      5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

          publicznego lub przestępstwo skarbowe.

      6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

      7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

      8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.

      9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. do pobrania

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.


Konkurs składa się z trzech etapów:

I. etap pierwszy- wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II. etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.

III. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna podczas, której komisja konkursowa oceni w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu – pok. nr 2A (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, powołując się na sygnaturę konkursu (A-1101-4/16), w terminie do 22 lipca 2016 r.

Inne informacje:

- W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej sądu: www.bartoszyce.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń (w siedzibach Sądu).

- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 612-38-04

 

     Dyrektor

Sądu Rejonowego

 w Bartoszycach

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie