Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach PDF Drukuj artykuł

 

Bartoszyce, 23.11.2016 r.

Sygn. A-1101-8/16

O g ł o s z e n i e

o konkursie na staż urzędniczy w  Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bartoszycach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, w wymiarze 1/2 etatu.

 

Oznaczenie konkursu: A-1101-8/16

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1/2 etatu

I. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Sporządzanie wokand na posiedzenia i rozprawy.

 2. Przygotowywanie spraw na posiedzenia i rozprawy.

 3. Rozpisywanie terminów posiedzeń i rozpraw.

 4. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.

 5. Ustalanie należności świadkom i biegłym.

 6. Dołączanie korespondencji do akt sprawy.

 7. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń.

 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu i przewodniczącego wydziału.

II. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 7. Umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Ukończone studia wyższe, co najmniej I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy.
 2. Znajomość techniki pracy biurowej,
 3. Kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).
 2. Własnoręcznie podpisane CV z informacją o przebiegu nauki i pracy zawodowej.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.
 9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. do pobrania

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.


Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu – pok. nr 2A (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku, powołując się na sygnaturę konkursu (A-1101-8/16).

Inne informacje:

- W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej sądu: www.bartoszyce.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń (w siedzibach Sądu).

- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 612-38-04

 

 

      DYREKTOR

SĄDU REJONOWEGO

 W BARTOSZYCACH


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie