Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy urzędnika
Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy urzędnika PDF Drukuj artykuł

 

        DYREKTOR

SĄDU REJONOWEGO

W BARTOSZYCACH

Bartoszyce, 13.03.2016 r.

Sygn. konkursu: A-1101-1/17

O g ł o s z e n i e

o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy urzędnika– starszego sekretarza sądowego (na czas określony – usprawiedliwionej nieobecności) w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach w wymiarze pełnego etatu

 

Stanowisko: p.o. sekretarz sądowy

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bartoszycach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na zastępstwo 1 nieobecnego urzędnika w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony (okres usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego urzędnika).

I. Zakres zadań na wykonywanym stanowisku:

 1. Sporządzanie wokand na posiedzenia i rozprawy.

 2. Przygotowywanie spraw na posiedzenia i rozprawy.

 3. Rozpisywanie terminów posiedzeń i rozpraw.

 4. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.

 5. Ustalanie należności świadkom i biegłym.

 6. Dołączanie korespondencji do akt sprawy.

 7. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń.

 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika i przewodniczącego Wydziału.

  II. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie.

 2. Nieposzlakowana opinia.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.

 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

 7. Umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania.

  III. Wymagania dodatkowe:

 1. Ukończone studia wyższe, co najmniej I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy.

 2.  Znajomość techniki pracy biurowej,

 3. Kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w myśleniu i działaniu.

  IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).

 2. Życiorys oraz informacje o przebiegu kariery zawodowej.

 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.

 9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. do pobrania

   

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.


Konkurs składa się z trzech etapów:

I. etap - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II. etap  – praktyczny sprawdzian umiejętności.

III. etap – rozmowa kwalifikacyjna podczas, której komisja konkursowa oceni w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu – pok. nr 2A (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, powołując się na sygnaturę konkursu (A-1101-1/17), w terminie do 22 marca 2017 r.

Inne informacje:

- W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej sądu: www.bartoszyce.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń (w siedzibach Sądu).

- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 612-38-04

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie