Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Odpłatne praktyki absolwenckie w SR Bartoszyce
Odpłatne praktyki absolwenckie w SR Bartoszyce PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

poszukuje kandydatów na

 praktyki absolwenckie

 

Nabór na praktyki absolwenckie organizowany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r., nr 127, poz. 1052)

Miejsce wykonywania pracy: Bartoszyce, ul. Warszawska 3.

Liczba miejsc: 1

             I. Zakres zadań:

Program praktyki absolwenckiej będzie obejmował wykonywanie czynności wynikających z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. MS z 2003 r., nr 5, poz. 22 z późn. zm.), w szczególności:

 1. Sporządzanie wezwań i zawiadomień,

 2. Przygotowywanie pism,

 3. Wysyłanie i podłączanie korespondencji do akt,

 4. Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,

 5. Doręczanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych,

 6. Przygotowywanie akt sądowych i dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.  

  II. Wymagania formalne dla kandydatów:

 1. Wykształcenie średnie,

 2. Nie ukończony, w dniu rozpoczęcia praktyki, 30 rok życia,

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych,

 4. Nieposzlakowana opinia,

 5. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 6. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

  III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o przyjęcie na praktykę absolwencką (z podaniem dokładnego adresu zamieszkania i numerem telefonu kontaktowego).

 2. Curriculum vitae.

 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 6. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe.

 7. Oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (druk w załączeniu).

 8. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

              IV. Oferujemy:

 1. Możliwość odbycia odpłatnej praktyki (1-3 miesięcy),

 2. Możliwość poznania specyfiki pracy w sądzie.

   

 

Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: Sąd Rejonowy  w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce lub złożenie w siedzibie tut. Sądu (Biuro Podawcze, pok. 2A), z dopiskiem: „praktyki absolwenckie”w terminie do dnia  31 maja 2017 roku.

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie