Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Ogłoszenia Praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach
Praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

poszukuje kandydatów na

 praktyki absolwenckie

 

Nabór na praktyki absolwenckie organizowany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r., nr 127, poz. 1052)

Miejsce wykonywania pracy: Bartoszyce, ul. Warszawska 3.

Liczba miejsc: 1

I. Zakres zadań:

Program praktyki absolwenckiej będzie obejmował wykonywanie czynności wynikających z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. MS z 2003 r., nr 5, poz. 22 z późn. zm.), w szczególności:

1.   Sporządzanie wezwań i zawiadomień,

2.   Przygotowywanie pism,

3.   Wysyłanie i podłączanie korespondencji do akt,

4.   Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,

5.   Doręczanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych,

6.   Przygotowywanie akt sądowych i dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.  

II. Wymagania formalne dla kandydatów:

1.   Wykształcenie średnie,

2.   Nie ukończony, w dniu rozpoczęcia praktyki, 30 rok życia,

3.   Pełna zdolność do czynności prawnych,

4.   Nieposzlakowana opinia,

5.   Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

6.   Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  Podanie o przyjęcie na praktykę absolwencką (z podaniem dokładnego adresu zamieszkania i numerem telefonu kontaktowego).

2.  Curriculum vitae.

3.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

4.  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

5.  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

6.  Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe.

7.  Oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (druk w załączeniu).

8.  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

IV. Oferujemy:

1.  Możliwość odbycia odpłatnej praktyki (1-3 miesięcy),

2.  Możliwość poznania specyfiki pracy w sądzie.

Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce , z dopiskiem: „praktyki absolwenckie”, w terminie do dnia 01 września 2017 roku.

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie